Mario Luca Giusti Pallina Pitcher – Turquoise / Ruby